• LifeFlow

  ON THE QUEST TO SAVE LIVES

 • Fundusze Europejskie

  Firma LifeFlow Spółka z o.o.

  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  „Platforma chmurowa HEMOFLOW do nieinwazyjnej diagnostyki hemodynamicznej”.

   

  Cele projektu:

  Celem projektu jest Celem Projektu jest opracowanie technologii diagnostycznej w postaci platformy chmurowej HEMOFLOW do nieinwazyjnej diagnostyki choroby niedokrwiennej serca, obejmującej zarówno ocenę anatomiczną jak i czynnościową przepływu krwi w tętnicach wieńcowych, skorelowaną z oceną stopnia perfuzji miokardium.

   

  Planowane efekty:

  PLATFORMA HEMOFLOW stanie się unikatowym narzędziem stosowanym w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca i dostarczy mechanizmów bazujących na modelowaniu komputerowym z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów, umożliwiających lekarzowi samodzielne wykonanie oceny strukturalnej i czynnościowej na wirtualnej 3D rekonstrukcji tętnic wieńcowych (wirtualny pomiar Cząstkowej Rezerwy Przepływu wieńcowego – FFR) skorelowanej z 3D wizualizacją miokardium (wirtualne 3D mapy stopnia perfuzji).

   

  Wartość Projektu: 19 417 540,50 PLN

  Dofinansowanie Projektu z Funduszy Europejskich: 12 953 985,55 PLN

   

   

  W okresie od 01 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku, LifeFlow Spółka z o.o. realizowała Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

   

  Projekt B+R pt. „LifeFlow” realizowany był w ramach Umowy o Wsparcie (powierzenie Grantu) nr 2018/LSI/03/03, zawartej w dniu 29 marca 2018 roku w ramach Projektu Grantowego nr POIR.01.03.01-00-0032/16, realizowanego przez Life Science Innovations Sp. z o. o. SK.

   

  Cele projektu:

   

  Celem projektu był rozwój technologii (Product/Technology Development) obejmujący stworzenie własnej technologii CT-FFR o parametrach gwarantujących ciągłą przewagę konkurencyjną, uzyskanie certyfikatów i dopuszczenie na wybrane rynki oraz wdrożenie strategii ochrony i zarządzania własnością intelektualną.

   

  Wartość Projektu: 3 000 000,00 PLN
  Dofinansowanie Projektu z Funduszy Europejskich: 2 400 000,00 PLN

 • About Us

  We're on a mission to minimize the risks in medical diagnostics.

  LifeFlow began when a group of physicians, scientists and technologists banded together and committed themselves to improving health of patients affected by the coronary artery disease (CAD), which is the leading cause of death in the Western hemisphere for both men and women. CAD is caused by the narrowing of the coronary arteries, typically leading to by atherosclerosis or plaque build-up. Without proper treatment the disease may cause life-threatening complications like heart attacks or strokes.
   

  While the modern cardiology seems well-equipped with the tools to save lives of the CAD-affected patients, there are still significant risks associated with both the treatment as well as the diagnostic procedures conducted by physicians at cardiology wards in hospitals throughout the world on daily bases.
   

  LifeFlow is a Polish venture which specializes in cardiac diagnostics. Our team consisting of bio-engineers, cardiologists and ICT-professionals has created an innovative, non-invasive method of identifying atherosclerosis based on algorithms used in computational fluid dynamics (CFD). The technology offered by LifeFlow is likely to revolutionize the market of cardio-diagnostic tools and help to significantly reduce the risks associated with invasive tests.

 • Regulatory Compliance

  LifeFlow regulatory compliance

  Quality Management System

  LifeFlow is certified according to EN ISO 13485:2016

  Notified Body

  LifeFlow's products are manufactured according to the 93/42/EEC directive and is yearly audited through TÜV NORD Polska

  Certifications/Approvals

  Europe

  Declarations of Conformity

 • News

  Media articles, events & other news

  Spotkanie z przedstawicielami zespołów badawczych, których innowacyjne projekty są współfinasowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)

  LifeFlow at the Presidential Palace

  President Andrzej Duda met with scientists, innovators and entrepreneurs at the Presidential Palace in Warsaw

  On November 23rd, 2016, LifeFlow was honored by a special invitation from the President of Republic of Poland to present our work at the meeting with the most innovative, Polish entrepreneurs whose projects were funded by the National Centre for Research and Development (NCBiR). LifeFlow was selected as part of the Life Science Innovations Fund investment portfolio which was co-funded within the scope of the Bridge-Alfa program operated by NCBiR.

  Picture: Dr Wojciech Tarnawski, CEO, presents the LifeFlow project to Hon. Andrzej Duda, President RP and Hon. Jarosław Gowin, Deputy Prime Minister and Minister of Science and Higher Education RP

 • Procurements

  (public tenders / zamowienia publiczne)

  ZAPYTANIE OFERTOWE LF/03/2017

  Informacja o wyborze oferty

  Data publikacji: Warszawa, 18 grudnia 2017

   

  Zamawiający:

  LifeFlow Sp. z o.o.
  ul. Kasztanowa 3a-5
  53-125 Wrocław

   

  Dotyczy:
  Zapytania ofertowego z dnia 5 grudnia 2017 r., którego przedmiotem jest wykonanie usług doradczych polegających na przygotowaniu planu rzeczowo-finansowego fazy R&D oraz strategiczno-finansowego dla fazy komercjalizacji technologii na rynku (sygnatura postępowania: LF/03/2017).

  Zamawiający informuje, że w toku postępowania wpłynęła jedna oferta, złożona 11.12.2017 przez BTM Innovations Sp. z o.o. (ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa).

   

  LifeFlow Sp. z o.o. działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający wybrał ofertę przedłożoną przez BTM Innovations Sp. z o.o. (ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa).

  Informacja o punktacji przyznanej złożonej ofercie:
  Kryterium 1 - cena: 100 pkt.

  Łączna ocena oferty BTM Innovations Sp. z o.o.: 100 pkt.


  W związku ze spełnieniem przez Oferenta wszystkich warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zaakceptował i wybrał ofertę przedłożoną przez BTM Innovations Sp. z o.o.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE LF/03/2017

  Informacja o złożonych ofertach

  Data publikacji: Warszawa, 14 grudnia 2017

   

  LifeFlow Sp. z o.o. informuje, że w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym nr LF/03/2017, tj. do 13.12.2017 wpłynęła jedna oferta.

  Otwarcie oferty i jej ocena pod kątem spełnienia warunków opisanych w zapytaniu ofertowym nastąpi 14.12.2017 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE LF/03/2017

  aktualizacja załączników

  Data publikacji: Warszawa, 6 grudnia 2017

   

  LifeFlow Sp. z o.o. informuje o aktualizacji treści załącznika nr 1 do zapytania ofertowego nr LF/03/2017 z dn. 05.12.2017 oraz o dołączeniu załączników nr 2 oraz 3.

   

  Wersje edytowalne aktualnych załączników:

  Zał nr 1

  Zał nr 2

  Zał nr 3

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE LF/03/2017

  w sprawie zamówienia na zakup usług doradczych

  Data publikacji: Warszawa, 5 grudnia 2017

   

  1. Nazwa i adres Zamawiającego

  LifeFlow Sp. z o.o.
  ul. Kasztanowa 3a-5
  53-125 Wrocław
  NIP: 5213714387

   

  2. Tryb udzielania zamówienia
  Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


  3. Opis przedmiotu zamówienia

  Kod wg. Wspólnego Słownika Zamówień:
  79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

   

  Opis przedmiotu zamówienia:
  Celem Spółki jest opracowane, uruchomienie i demonstracja w rzeczywistych warunkach operacyjnych dedykowanej platformy obliczeniowej udostępniającej innowacyjne narzędzia diagnostyczne i prognostyczne, które w sposób nieinwazyjny dostarczą informacji o wskaźnikach hemodynamicznych przepływu przez naczynia krwionośne. Rozwiązanie to, jeśli spełni zakładane w projekcie oczekiwania, będzie unikatowym w skali świata narzędziem w diagnostyce i prognozowaniu chorób naczyniowych i układu krążenia.
  Kluczowa dla Spółki jest pomoc (doradztwo) w obszarach, w których Spółka nie posiada kluczowych kompetencji, takich jak określenie optymalnej strategii biznesowej, w tym w szczególności: diagnoza otoczenia konkurencyjnego, określenie potrzeb kapitałowych, określenie etapów rozwoju Spółki, strategia odnośnie wyceny produktu / usługi oferowanej w przyszłości przez Spółkę, określenie planu finansowego na fazę komercjalizacji.

  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych polegających na przygotowaniu planu rzeczowo-finansowego fazy R&D oraz strategiczno-finansowego dla fazy komercjalizacji technologii na rynku.

   

  Miejsce i termin złożenia oferty:

  Oferty uzupełnione o wymagane załączniki należy składać osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2017 r.
  - na adres Zamawiającego wskazany w punkcie 1 (do godziny 16:00 w dniu robocze od poniedziałku do piątku)
  - lub pocztą elektroniczną na adres: info@lifeflow.eu
  O ważności decyduje data doręczenia oferty.
   

  Pełna wersja powyższego zapytania ofertowego jest dostępna w formacie PDF:
  Zapytanie ofertowe
   
  Wersja edytowalna załącznika nr 1 do zapytania ofertowego jest dostępna w formacie DOCX:

  Zał. nr 1
   

  ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA LF/02/2017

   

  Data publikacji: Warszawa, 26 maja 2017 r.


  LifeFlow Sp. z o.o. ogłasza zakończenie postępowania LF/02/2017.

   

  Zamawiający informuje, że w toku postępowania nie został wybrany wykonawca usług, ponieważ w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE LF/02/2017
  dotyczące wyboru wykonawcy usługi wynajmu pomieszczeń biurowych

   

  Data publikacji: Warszawa, 17 maja 2017 r.

   

  LifeFlow Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wynajem powierzchni biurowej wg podanej poniżej specyfikacji.

   

  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami zasady konkurencyjności.

   

  1. Zamawiający
  LifeFlow Sp. z o.o.
  ul. Kasztanowa 3a-5
  53-125 Wrocław
  NIP: 5213714387
  tel. +48 605 111 445, email: info@lifeflow.eu

   

  2. Przedmiot zamówienia
  Zamawiający poszukuje do wynajęcia na okres 18 miesięcy powierzchni biurowej we Wrocławiu, spełniającej podane niżej warunki:

  • 3 sąsiadujące pomieszczenia o łącznej powierzchni 60-65m2
  • dostępność od 1 lipca 2017 r.
  • preferencyjne warunki cenowe dla start-upu
  • dostęp do Internetu
  • dostęp do sali konferencyjnej
  • lokalizacja: Krzyki – okolice ul. Powstańców Śląskich, Armii Krajowej
  • dobry dojazd środkami komunikacji publicznej
  • parking

  Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot zamówienia został zdefiniowany jako: 

  Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

   

  Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2017 r. o godzinie 16.00 (o ważności decyduje data doręczenia oferty).

   

  Oferty należy kierować na poniższy adres:

  LifeFlow Sp. z o.o.

  ul. Kutnowska 1-3

  53-135 Wrocław

   

  Pełna wersja powyższego zapytania ofertowego jest dostępna w formacie PDF:

  zapytanie ofertowe

   

  Case LF/01/2017

  Finalisation of the procedure

  Warsaw, May 12, 2017

   

  LifeFlow Sp. z o.o. announces finalisation of the tendering procedure Case LF/01/2017. The contracting authority announces that selection procedure of the winning tender yielded no results, as no tenders were submitted within extended deadline.

   

  Case LF/01/2017

  Extension of the deadline

  Warsaw, April 28, 2017

   

  LifeFlow Sp. z o.o. announces the extension of the deadline for submitting offers for provisioning of professional services (see case: LF/01/2017).

  Due to the fact that the tendering authority has not received any valid offers within the extended deadline of 28th of April 2017, the tendering authority decided to extend the deadline by further fourteen days. All specification requirements of the original tender (see case: LF/01/2017) remain unchanged.

   

  The extended deadline for submission of tenders expires on: 12th of May 2017, 11:00 am CET. Offers submitted after this date will not be considered (regardless of the reason for the delay) and will be returned to tenderers.

   

  Case LF/01/2017

  Extension of the deadline

  Warsaw, April 13, 2017

   

  LifeFlow Sp. z o.o. announces extension of the deadline for submitting offers for provisioning of professional services (see case: LF/01/2017).

  Due to the fact that the tendering authority has not received any valid offers within the original deadline of 13th April 2017, the tendering authority decided to extend the initial deadline by further fourteen days.

  All specification requirements of the original tender (see case: LF/01/2017) remain unchanged.

   

  The extended deadline for submission of tenders expires on: 28 April 2017, 11:00 am CET. Offers submitted after this date will not be considered (regardless of the reason for the delay) and will be returned to tenderers.

   

  Tender offer request

  Case: LF/01/2017

  Date of publication: Warsaw, April 4, 2017.

   

  LifeFlow Sp. z o.o. invites to tender for the provisioning of professional services matching the following specification.

   

  Contracting authority
  The Contracting authority for this tender is: LifeFlow Sp. z o.o. (KRS: 0000589648, REGON: 363139231) incorporated in Warsaw, Poland.
  Company address: ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

   

  Subject

  The subject of this tender is the provisioning of professional services in order to prepare and carry out patent application procedure for the U.S. Patent Office (USPO), the European Patent Office (EPO) and international patent procedures - according to the Patent Cooperation Treaty (PCT). The patent procedure regards ICT technology acquiring in non-invasive way the multi-dimensional clinical data and providing the information that can be used in medical diagnosis.

  In accordance with the community Order Dictionary object of the contract is defined as:
  CPV code: 79120000-1: consulting services in the field of patents and copyright

   

  The deadline for submission of tenders expires on: 13 April 2017, 11:00 am CET. Offers submitted after this date will not be considered (regardless of the reason for the delay) and will be returned to tenderers.

   

  Full version of the above inquiry is available in PDF format:

  Tender offer request

   

  Editable version of Attachments to the inquiry is available in DOCX format:

  Attachments

   

   

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Sygnatura postępowania: LF/02/2016

  Warszawa, 22 grudnia 2016

   

  Zamawiający:

   

  LifeFlow Sp. z o.o.
  ul. Wołoska 9
  02-583 Warszawa
   

   

  Dotyczy:
   

  Zapytania ofertowego z dnia 14 listopada 2016 r., którego przedmiotem jest dostarczenie usługi zarządzania procesem badań klinicznych w obszarze kardiologii inwazyjnej realizowanych w modelu CRO (Clinical Research Organisation) - Sygnatura postępowania: LF/02/2016, związanego z przeprowadzeniem badania klinicznego w obszarze kardiologii inwazyjnej dotyczącego przygotowania i realizacji badania klinicznego w celu weryfikacji działania i bezpieczeństwa wyrobu medycznego z funkcją pomiarową (rozstrzygnięcie z dnia 27 października 2016).
   

  W toku postepowania oferty złożyły trzy podmioty zaproszone do udziału w procedurze, tj.:
  • BIOSCIENCE SA, ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz
  • BIOSTAT sp. j., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik
  • CLINMED PHARMA WOJCIECH KULA, ul. Erazma Ciołka 12, 01-402 Warszawa
   
  LifeFlow Sp. z o.o. działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający wybrał ofertę przedłożoną przez BIOSCIENCE SA, ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz przyznając jej wartość punktową wynoszącą 106,25 pkt wg kryteriów przyjętych ex ante.

   

  Protokół końcowy postępowania:

  https://uploads.strikinglycdn.com/files/017e2915-e0d8-47cb-adc2-f7d2358f7456/Protokół_wyboru_ofert_22161219_final.pdf?id=56879

   

  Protokół otwarcia ofert
  dotyczący postępowania nr LF/02/2016

  Data publikacji: Warszawa, 19 grudnia 2016

   

  Zamawiający:
  LifeFlow Sp. z o.o.

  ul. Wołoska 9

  02-583 Warszawa
   

  Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania procesem badań klinicznych w obszarze kardiologii inwazyjnej realizowanych w modelu CRO (Clinical Research Organisation) - Sygnatura postępowania: LF/02/2016
   

  Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:

  • 14.11.2016 zapytanie ofertowe zostało opublikowane na stronie internetowej firmy: www.lifeflow.eu
  • 14.11.2016 złożono formularz do publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym w Dzienniku Urzędowym UE. Ogłoszenie zostało opublikowane w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily) 16.11.2016 pod numerem: 402845-2016 (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NQTICE:402845-2016:TEXT:PL:HTML).
   Zapytanie ofertowe zostało ponadto wysłane listami poleconymi do potencjalnych wykonawców:
  1. BIOSCIENCE SA (ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz)
  2. BIOSTAT sp. j. (ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik)
  3. ClinMed Pharma (ul. Erazma Ciołka 12, 01-402 Warszawa)
    

  Wykaz ofert:

  Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, wraz ze wskazaniem daty wpłynięcia oferty do zamawiającego
  W toku postępowania wpłynęły 3 oferty:

  • 14.12.2016 wpłynęła oferta od BIOSTAT sp. j.
  • 19.12.2106 wpłynęła oferta od ClinMed Pharma Wojciech Kula
  • 19.12.2106 wpłynęła oferta od BIOSCIENCE SA

  Termin rozpatrywania ofert:

  Rozpatrzenie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w okresie trzech (3) dni roboczych od daty upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 22 grudnia 2016, godz. 17:00.

   

  Protokół:

  https://uploads.strikinglycdn.com/files/017e2915-e0d8-47cb-adc2-f7d2358f7456/Protokół_otwarcia_ofert_20161219_final.pdf?id=56882

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE LF/02/2016

  dotyczące wyboru podwykonawcy usług zarządzania procesem badań klinicznych

  w obszarze kardiologii inwazyjnej realizowanych w modelu CRO (Clinical Research Organisation)

   

  Data publikacji: Warszawa, 14 listopada 2016 r.

   

  W związku z planowanym udziałem w konkursie „Szybka Ścieżka” finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020; oś priorytetowa I: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” przedsiębiorstwo LifeFlow sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usług zleconych wg podanej poniżej specyfikacji.

   

  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z reguła zachowania zasad konkurencyjności.

   

  1. Zamawiający:

  LifeFlow Sp. z o.o.

  ul. Wołoska 9

  02-583 Warszawa

  NIP: 5213714387

   

  2. Tryb udzielania zamówienia:

  Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w załączniku nr 3 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

   

  3. Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zarządzania procesem badań klinicznych oferowanych w modelu CRO (Clinical Research Organisation – dalej „Usługa CRO”) w celu weryfikacji działania i bezpieczeństwa wyrobu medycznego z funkcją pomiarową, stosowanego w obszarze kardiologii inwazyjnej. Usługa CRO realizowana będzie w ramach wypełniania zadań przewidzianych we współpracy z partnerem klinicznym, tj. uczelnią publiczną, państwowym instytutem badawczym, instytutem PAN lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, wyłonionym w odrębnym postępowaniu (wynik rozstrzygnięcia LifeFlow z dnia 27 października 2016 r.; dostępne na stronie internetowej Zamawiającego www.lifeflow.eu).Usługa CRO związana jest z koordynacją procesu komparatywnej walidacji w warunkach klinicznych, opracowywanej przez Zamawiającego technologii pomiaru wskaźnika FFR z metodą stosowaną rutynowo w szpitalnych oddziałach kardiologii inwazyjnej. Usługa CRO obejmuje zatem koordynację badania klinicznego oceniającego właściwości diagnostyczne urządzenia względem obwiązującego standardu klinicznego jaką stanowią stacjonarne procedury koronarografii tętnic wieńcowych z pomiarem FFR. Badanie ma charakter non-inferiority a jego głównym celem jest wykazanie porównywalności wskaźników FFR uzyskanych za pomocą testowanej technologii z wynikami referencyjnymi oraz potwierdzenie jej bezpieczeństwa klinicznego. W ramach Usługi CRO wykonane zostaną analizy jakościowe uzyskanych pomiarów z wykorzystaniem statystycznych metod przetwarzania danych diagnostycznych, a także zespół czynności składających się na:

  1. ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami dobrej praktyki klinicznej i standardów etycznych,
  2. współudział w tworzeniu i zapewnienie przestrzegania protokołu badania klinicznego,
  3. przygotowanie wniosku i zgłoszenie badania do komisji bioetycznych,
  4. rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  5. rutynowe kontakty z zespołem projektowym Zamawiającego oraz z klinicystami i personelem pomocniczym ośrodka uczestniczącego w badaniu,
  6. czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu, w tym prawidłowe raportowanie zdarzeń niepożądanych,
  7. wsparcie personelu badawczego w zakresie raportowania zdarzeń niepożądanych,
  8. organizacja szkoleń oraz wyjazdów monitorujących jakość prac prowadzonych w ośrodku badawczym,
  9. przygotowanie i weryfikację danych wpisanych do karty obserwacji klinicznej (e-CRF) z historią choroby pacjentów,
  10. bieżąca walidacja gromadzonych danych,
  11. kontrolę właściwego użytkowania walidowanego produktu,
  12. raportowanie po każdej czynności monitorującej faktycznego stanu badania w ośrodku badawczym,
  13. przygotowanie raportów cząstkowych oraz raportu końcowego badania klinicznego zgodnych z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego

  Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot zamówienia został zdefiniowany jako:

  · Kod CPV 73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe

  · Kod CPV 85147000-1 Usługi zdrowotne świadczone dla firm

   

  Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2016 r. o godzinie 16.00; o ważności decyduje data doręczenia oferty.

   

  Pełna wersja powyższego zapytania ofertowego jest dostępna w formacie PDF:

   

  https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b47a8bd-8fde-483c-825d-64adf52b70db/LF_02_2016_Zapytanie_ofertowe_Usługi_CRO.pdf?id=52104

   

  Wersja edytowalna załącznika nr 1 do zapytania ofertowego jest dostepna w formacie DOCX:

  https://uploads.strikinglycdn.com/files/5b47a8bd-8fde-483c-825d-64adf52b70db/LF_02_2016_Zapytanie_ofertowe_Usługi_CRO_Załacznik1.docx?id=52105

   

  Wrocław, 27 października 2016

   

  Zamawiający:

  LifeFlow Sp. z o.o.

  ul. Wołoska 9

  02-583 Warszawa

   

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 19 września 2016 r. związanego z przeprowadzeniem badania klinicznego w obszarze kardiologii inwazyjnej dotyczącego przygotowania i realizacji badania klinicznego w celu weryfikacji działania i bezpieczeństwa wyrobu medycznego z funkcją pomiarową.

   

  LifeFlow Sp. z o.o. działając na postawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że do realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający wybrał ofertę przedłożoną przez Śląskie Centrum Chorób Serca (SCCS) w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze.

   

  Tym samym Zamawiający stwierdza, iż oferta spełnia wymagania ustawy Pzp oraz istotnych warunków zamówienia, w szczególności tych określonych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, tj. w szczególności:

  1. jest jednostką naukową spełniającą kryterium kwalifikowalności w ramach poddziałania – tj. jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę,; oraz
  2. posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności diagnostyczno-leczniczej oraz naukowo-badawczej; oraz
  3. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj. posiadającymi specjalizację z kardiologii z uprawnieniami samodzielnego operatora potwierdzonymi certyfikatem AISN - Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK), a także osobami ze specjalizacją z radiologii; oraz
  4. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnym z wymaganą specyfikacją, co gwarantuje oczekiwaną przez Zamawiającego jakość danych wynikowych; oraz
  5. pozostaje w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia; oraz
  6. nie znajduje się w stanie likwidacji i nie została w stosunku do niego ogłoszono upadłość; oraz
  7. posiada wiedzę i doświadczenie konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia – Śląskie Centrum Chorób Serca złożyło oświadczenie, że wykonało w okresie 01.2015-09.2016 616 procedur koronarografii tętnic wieńcowych połączonych z pomiarem FFR oraz ok. 1500 procedur angio-TK tętnic wieńcowych.

   

  Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny wg specyfikacji zamówienia:

  • Warunek I.1. [Warunek Konieczny (WK)] dotyczący posiadanej wiedzy i doświadczenia koniecznego do realizacji przedmiotu zamówienia. Liczba przyznanych punktów: 1 (słownie: jeden)
  • Warunek II.1. dotyczący przedłożonej ceny brutto. Z uwagi na fakt, iż oferta złożona przez SCCS była jedyną ofertą, w przyjętym kryterium liczba przyznanych punktów wynosiła 40 (słownie: czterdzieści).
  • Warunek III.1. dotyczący doświadczenie osób oddelegowanych przez Oferenta do realizacji projektu polegającego na wykonywaniu inwazyjnych pomiarów FFR (Flow Fractional Reserve) w czasie badania koronarograficznego oraz badania angio-TK tętnic wieńcowych. W przyjętym kryterium liczba przyznanych SCCS punktów wynosiła 42 (słownie: czterdzieści dwa).
  • Warunek III.2. dotyczący realizacji kompetencji w obszarze projektów naukowych lub badań klinicznych nad technologiami lub urządzeniami medycznymi oraz badań klinicznych nad technologiami lub urządzeniami medycznymi zakończonych zgłoszeniem do uzyskania certyfikatu FDA. W przypadku SCCS liczba przyznanych punktów wynosiła 18 (słownie: osiemnaście).

   

  Łączna ocena oferty Śląskiego Centrum Chorób Serca wyniosła 100 (słownie: sto punktów) na 100 pkt. możliwych.

  Zapytanie ofertowe

  Badania kliniczne w obszarze kardiologii inwazyjnej

  W związku z planowanym udziałem w konkursie „Szybka Ścieżka” finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020; oś priorytetowa I: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” przedsiębiorstwo LifeFlow sp.z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usług zleconych wg podanej poniżej specyfikacji.

   

  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z regułami zasady konkurencyjności.

   

  Zamawiający:

  LifeFlow Sp. z o.o.

  ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

  NIP: 5213714387

  tel. +48 605 111 445

  email: info@lifeflow.eu

   

  Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja badania klinicznego, którego celem jest weryfikacja działania i bezpieczeństwa wyrobu medycznego z funkcją pomiarową, przy czym w ramach realizacji badania klinicznego powinny zostać wykonane wszystkie procedury wymienione w załączniku nr 1, a pod pojęciem “przygotowania” należy rozumieć opracowanie :

  • odpowiedniego protokołu realizacji badania klinicznego
  • stosownych wniosków o uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód na realizację badania klinicznego

  Warunkiem włączenia pacjenta do badania klinicznego będzie identyfikacja w procedurze nr 2 z załącznika nr 1 co najmniej jednej zmiany polegającej na co najmniej 50% zwężeniu światła naczynia. Wyniki przedstawionych w załączniku nr 1 procedur zostaną przekazane Zamawiającemu w postaci zanonimizowanej. Liczność grupy pacjentów włączonych do badania klinicznego będzie w przedziale 100-120. Badania kliniczne zostanie przeprowadzone w okresie 24 miesięcy.
   

  Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2016 r. o godzinie 16.00; o ważności decyduje data doręczenia oferty.

   

  Pełna wersja powyższego zapytania ofertowego jest dostępna w formacie PDF:

  https://uploads.strikinglycdn.com/files/4e3744be-acb2-4a4e-a985-07ffb0b224be/Zapytanie_ofertowe_16092016_final_popr.pdf?id=45246

   

   

  Pytania do zapytania ofertowego

  Badania kliniczne w obszarze kardiologii inwazyjnej

  W dniu 21 października 2016 do Zamawiającego, spółki LifeFlow sp. z o.o., wpłyneły pytania związane z zapytaniem ofertowym dotyczącego przygotowania i realizacji badania klinicznego w ramach postępowania konkursowego „Szybka Ścieżka” finansowanego przez NCBiR w ramach Projektu 1.1.1. PO IR, których brzmienie - wraz z odpowiedziami - zamieszczamy poniżej:

   

  Pytanie nr 1:

  W związku z pewnymi rozbieżnościami stwierdzanymi w zapytaniu ofertowym, które dotyczą roli angio-TK w planowanym projekcie (tzn. w pierwszej części opisującej przedmiot zamówienia określona jest konieczność wykonania w ramach badania klinicznego wszystkich procedur z załącznika nr 1 czyli również angio-TK wymienionego na drugim miejscu tego załącznika, po czym kilka wierszy poniżej znajduje się stwierdzenie, że warunkiem włączenia do badania klinicznego jest udokumentowanie w angio-TK 50% zwężenia światła naczynia - co oznacza, że w chwili angio-TK chory jeszcze nie jest w badaniu klinicznym i może do niego być włączony dopiero jeśli spełni wymienione powyżej kryterium), zwracamy się z pytaniem o możliwość całkowitego usunięcia badania angio-TK tętnic wieńcowych z listy procedur wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego oraz modyfikacji treści przedmiotu zamówienia o zapis precyzujący, że kryterium włączenia do badania klinicznego będzie wykonane wcześniej (np. do 1 miesiąca wstecz) badanie angio-TK tętnic wieńcowych na aparacie o podanej w konkursie specyfikacji gwarantującej oczekiwaną przez Zamawiającego jakość danych wynikowych, które jest dostępne w formie cyfrowej i zanonimizowanej oraz dokumentuje obecność co najmniej jednego 50% zwężenie światła tętnicy wieńcowej ?

  Odpowiedź do pytania nr 1:

  Badanie angio-TK tętnic wieńcowych może być wyłączone z listy procedur wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego pod warunkiem zrealizowania przez Oferenta badania przesiewowego (tzw. screening-u). W ramach badania przesiewowego Oferent powinien przeprowadzić poszukiwanie nie mniej niż 100 chorych, u których wykonano badanie angio-TK tętnic wieńcowych do 5 tygodni wstecz przy pomocy aparatu spełniającego wymagania techniczne określone w zapytaniu ofertowym oraz spełniających kryterium włączenia do badania klinicznego (tj. obecność co najmniej jednego 50% zwężenia światła naczynia w badaniu angio-TK tt. wieńcowych), a następnie przeprowadzić wywiad lekarski. Dla pacjentów spełniających powyższe kryterium włączenia, w ramach badania przesiewowego, Oferent powinien przedstawić pacjentowi założenia badania klinicznego oraz pozyskać jego świadomą zgodę:
  • na włączenie i udział w badaniu klinicznym
  • na udostępnienie wszelkich danych klinicznych uzyskanych w czasie przeprowadzonego wcześniej badania angio-TK tętnic wieńcowych w postaci zanonimizowanej na potrzeby realizacji badania klinicznego.

   

  Pytanie nr 2:

  Czy na potrzeby przygotowania oferty i kalkulacji ceny można przyjąć, że grupa pacjentów włączonych do badana klinicznego wyniesie 100 chorych ?

  Odpowiedź do pytania nr 2:

  Tak. W oparciu o przedstawioną w ofercie cenę brutto (przedstawioną w zapytaniu ofertowym w pkt. II.1) zostanie wyliczona cena brutto dla pojedynczego pacjenta przez podzielenie zaproponowanej przez Oferenta ceny przez liczbę 100.

   

  Pytanie nr 3:

  Czy o udzielenie zamówienia może ubiegać się jednostka naukowa niebędąca uczelnią publiczną, ani instytutem?

  Odpowiedź do pytania nr 3:

  Zgodnie z pkt. 3.1 lit. 1) zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent będący uczelnią publiczną, państwowym instytutem badawczym, instytutem PAN lub inną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

   

 • Career

  Do you enjoy creating a large-scale product? Do you appreciate great architecture, testability of code, the reliability of systems? Do you know how to create globally distributed cloud products?

   

  We are a team of experienced entrepreneurs, with a significant investment from a premier investor, taking on one of the biggest challenges of the 21st century: the healthcare industry. Specifically, the part of the industry that touches people's lives directly using modern technology, that helps them get care when needed and gives them peace of mind during some of the least fun moments in life. We can't say too much about it, but we are fundamentally changing the face of the experience you have in primary care. 

  We are looking for someone who is a top back-end developer able to write outstanding code to drive the design and execution of our solution.

  BackEnd Developer Azure/.Net

  Responsibilities:

  • You’ll be defining, implementing, and owning many key services of our product. You will be expected to play a key role in high-level architectural discussions and be pivotal to the decisions made.

  • You'll be involved from the conception of the back-end development, working closely with the front-end engineers, product managers, and designers to deliver exceptional execution on our shared vision and helping us build the team.

  Skills

  Must:

  • You have a formal education in Computer Science, Computer Engineer, or equivalent (in place of that, you acquired those skills after many years of commercial experience, working with other extraordinary software engineers).

  • You are an exceptional Back End developer with professional experience in C# & .NET

  • You will have established experience with Microservices and Azure.

  • You are familiar with Docker and Software-as-a-Service.

  • You have previous industry experience with SQL, NoSQL, and distributed storage.

  • You will be comfortable building APIs (REST) and working with front-end and mobile developers.

  • You write solid, scalable, maintainable, and testable code.

  What you will get from us:

  • Work with talented individuals, where you can learn from and teach each other.

  • Accelerate your career by ten years in just three!

  • Great freedom to be the best that you can be (and become better): flexible hours, access to whatever devices & software you need.

  • Work on a meaningful product to help people, doctors, nurses, and more.

  • A top of the market salary and compensation package.

  Cloud Operations Engineer

  Responsibilities:

  • Administration of a cloud-based ecosystem of microservices and on-prem resources

  • Participation in setup of full DevOps pipeline, from CI, through deployment, up to system monitoring

  • Implementation of security measures and monitoring to the IT systems

   

  Skills

  Must:

  • 2+ years of proven professional experience with administration and monitoring of Linux systems

  • Professional experience in DevOps-oriented culture

  • Experience with a popular cloud platform, like Azure, AWS or Google Cloud

  • Container orchestration tools (Kubernetes, Docker Swarm, DC/OS, etc.)

   

  Nice-to-have:

  • Configuration Management tools (Chef, Puppet, Ansible, etc.)

  • Docker, Vagrant, Memcached, etcd, NGINX, ASP.NET [Core]

  • Practical knowledge of fundamental aspects of web apps security

  • Windows server administration and networking

  What you will get from us:

  • Work with talented individuals, where you can learn from and teach each other.

  • Accelerate your career by ten years in just three!

  • Great freedom to be the best that you can be (and become better): flexible hours, access to whatever devices & software you need.

  • Work on a meaningful product to help people, doctors, nurses, and more.

  • A top of the market salary and compensation package.

   

  Front End Developer

  We are looking for an experienced Javascript developer with good knowledge of the Angular. You will be responsible for developing the PWA and Hybrid Mobile App using rocky Ionic Framework.

   

  Technical skills

  Must:

  • Strong JavaScript/TypeScript programming skills,

  • Good knowledge of HTML5, CSS (SASS), Git,

  • Knowledge of Angular, NPM, Webpack,

   

  Nice-to-have:

  • Familiarity with Ionic and Cordova will be an asset ,

  • Know how to create DRY and S.O.L.I.D. code,

  • Knowledge of full-cycle app development process.

  Soft skills:

  • Passion for creating the product that can save people’s life,

  • Keep focus on the quality,

  • Proactive and self-organized,

  • Interest for modeling physics processed and high efficient algorithms,

  • Analytical and communication skills.

 • Contact Us

  We're obliged to respond.